ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก"
ชื่อ - สกุล : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :