รางวัลระดับดีเยี่ยม กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผูู้บริหารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 9 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :