ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อ - สกุล : นายเกษมศานต์ กาวิชัย
ได้รับจาก : การกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรี
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :