ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสร้าง Motion Infographic ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :