กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งข้นการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 7 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :