รางวัลระดับ Bronze ผลงานนวัตกรรม /วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice“INNOVATION SYMPOSIUM SESA ๓๗ ๒๐๒๐ ”
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :