ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :