ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลายงวัล
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :