รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :