รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :