วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม
ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ
ได้รับจาก : สหวิทยาเขตเวียงป้อ สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 4 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :