รางวัลครูต้นแบบการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
ได้รับจาก : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :