รางวัลระดับดีมาก Best of the Best ประเภท รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้านการนิเทศภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 8 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :