สุดยอดนักอ่าน
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
ได้รับจาก : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดมีชีวิต (ห้องสมุดสีเขียว) ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 24 กันยายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :