รางวัลชมเชยการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 7 มีนาคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :