รางวัล "หนึ่งร้อยครูดี หนึ่งร้อยปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2567
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
ได้รับจาก : สหพันธ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู - ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :