รางวัลครูดีศรีสพม.น่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :