รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2567
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 20 ธันวาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :