ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขัน “The National Competition of English Medium Instructions Programmes Open House Northern Region” ๒๐๒๓ ครั้งที่ ๑๔
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :