รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรร
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 มกราคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :