รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ระดับครูอาจารย์ โครงการธรรมทางก้าวหน้า ครั้งที่ 41
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :