วิทยากรในเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ในหัวข้อ เรื่อง "การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค BANI World"
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :