วิทยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเคมี) CSSS-STEM Model และถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ของครูผู้ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 พร้อมโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : รายการ รอบบ้านชานเรือน(ชื่อเดิม ก้าวไปกับการศึกษาไทย) ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92.00 MHz ของกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 25 มีนาคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :