วิทยากรของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการอบรม โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อ ส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 หรือวันอาทิตย์ที่ 24
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 มีนาคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :