ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :