กรรมการตัดสินการแข่งขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อ - สกุล : นางอรนิดา อิ่มทอง
ได้รับจาก : สพฐ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :