คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 23 Nanmeebooks Reading Club
ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์
ได้รับจาก : นานมีบุ๊คส์
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :