รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีเทพ” ประจำปี 2562
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
ได้รับจาก : ศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :