ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
ได้รับจาก : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :