ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่อ - สกุล : นายสมนึก ปินตา
ได้รับจาก : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 ธันวาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :