ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :