จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี สมบัติปัญญ์
ได้รับจาก : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :