เป็นครูผู้สอนดีเด่น
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี ฆ้องเดช
ได้รับจาก : คุรุสภา
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2561
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :