ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 14 กันยายน 2561
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :