ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา2561
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
ได้รับจาก : สพฐ./เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :