รางวัลนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020" ระดับ Silver
ชื่อ - สกุล : นางศิริลดา เปียงชมภู
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :