ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเรียงร้อยถ้อยความระดับประเทศ
ชื่อ - สกุล : น.ส.ภรปริญญา เพชรสุภา
ได้รับจาก : สพฐ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 0 0000
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :