ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอเม็ท) ม.1-ม.3
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
ได้รับจาก : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 17 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :