รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : นางศิริลดา เปียงชมภู
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :