กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สหวิทยาเขตน่านเหนือ
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : -
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 17 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :