การอบรมต่อยอดดำเนินงานสู่ชุมชน "โครงการต้นแบบการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะ"
ชื่อ - สกุล : นางจารี ใจสุขสันต์
ได้รับจาก : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 31 มกราคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :