เข้าร่วม กิจกรรมค่ายเยาวชนน่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประตูอาเซียน ครั้งที่ 4
ชื่อ - สกุล : นางสาวมนรดา เรืองเมือง
ได้รับจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 14 สิงหาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :