เป็นผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อ - สกุล : นางสาวมนรดา เรืองเมือง
ได้รับจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 24 สิงหาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :