เป็นคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูเเลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลีนิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ชื่อ - สกุล : นางสาวมนรดา เรืองเมือง
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 21 สิงหาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :