สุดยอดเจ้าเหรียญทอง งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2560
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
ได้รับจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2560
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :