ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นประเภท ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
ได้รับจาก : ผู้ว่าราชการจังหวัด และ เกษตรจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2559
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :