อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจักการเรียนการสอนโครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในดารขยายผลองค์ความรู้วิชาการ
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์
ได้รับจาก : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 8 เมษายน 0578
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :