ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : พลเอกประยุทธ์ิ จันทร์โอชา (ปีนี้มีโควิด จึงรับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน)
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 1 เมษายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :