รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยกร สุปง
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :