ครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง)
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยกร สุปง
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 18 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :